فرهنگ و هنر

جوان ویدیو در قبال ویدیو های منتشر شده مسئولیتی ندارد .